پیغام ماهی ها

Message of Goldfish:

 

My loneliness
chasing me around,
I paused by the pool drown in my thoughts’

“Let me at least
see the face of my loneliness
in the mirror- of happy waters

But alas, the pool was filled with the void
There, resigning, sad,
I stood
Until I heard- a voice

&

"Look down!
It is us, the Goldfish!
the goldfish in the pool, The void of the pool
no, is not our fault! It is not our fault!

Few can resist- the grace of Sun,
in such bright noon

The waters charmed
ran away with the lights

Now, we are short of breath
And nobody cares! Nobody cares!

If you happened to sight God,
Let know about us, pass on this message!
Let know in this pool, let know we are caged "

&

The breeze graceful, arrived
wandering round the pool

And I,- I went on with my walk
Settled to look all around
and have a word,
with God

 

Translation: Maryam Dilmaghani   http://www.facebook.com/persianpoetryenglish
November 2008, Montreal


  پیغام ماهی ها: سهراب سپهری

 

رفته بودم سر حوض

تا ببینم شاید،عکس تنهایی خود را در آب،

آب در حوض نبود

ماهیان می گفتند:

"هیچ تقصیر درختان نیست"

ظهر دم کرده تابستان بود

پسر روشن آب ، لب پاشویه نشست

و عقاب خورشید ، آمد او را به هوا برد که برد


به درک راه نبردیم به اکسیژن آب

برق از پولک ما رفت که رفت

ولی آن نور درشت،

عکس آن میخک قرمز در آب

که اگر باد می آمد دل او،پشت چین های تغافل می زد،

چشم ما بود

روزنی بود به اقرار بهشت

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت کن

و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب استباد می رفت به سر وقت چنار

من به سر وقت خدا می رفتم...

۳٠ شهریور ۱۳٩۱- نظرات(7)

 

/ 0 نظر / 19 بازدید